පාවිච්චි කළ මෝටර් රථ කොටස් මිලදී ගැනීමට පෙර ඇසිය යුතු ප්‍රශ්න

1.මෙම කොටස් OEM හෝ අලෙවියෙන් පසු කොටස්ද? 2. පාවිච්චි කරන ලද මෝටර් රථ කොටස් නැවත අලුත්වැඩියා කරන ලද කොටස් ද? 3. පාවිච්චි කරන ලද අමතර …

Read More