1.මෙම කොටස් OEM හෝ අලෙවියෙන් පසු කොටස්ද?

2. පාවිච්චි කරන ලද මෝටර් රථ කොටස් නැවත අලුත්වැඩියා කරන ලද කොටස් ද?

3. පාවිච්චි කරන ලද අමතර කොටස මගේ වාහනයට ගැලපේද?

4. වගකීමක් තිබේද?

About Author

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *